Algemene voorwaarden

Datum van laatste update: 05-05-2024

Definities
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op Charlotte Travels, een bedrijf dat adviesrapporten ontwikkelt voor reizen op maat. Gevestigd te Oudewater onder KvK-nummer 93350724.
 • “Charlotte Travels” verwijst naar Charlotte Travels, een bedrijf dat adviesrapporten opstelt voor reizen op maat.
 • “Klant” verwijst naar een persoon of entiteit die producten of diensten afneemt van Charlotte Travels.
Toepasselijkheid
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, overeenkomsten, offertes, leveringen en diensten van Charlotte Travels, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;
 • Bij schriftelijke ondertekening van de overeenkomst of bevestiging van een opdracht per e-mail, verklaart de Klant op de hoogte te zijn van deze algemene voorwaarden en hiermee akkoord te gaan;
 • Wijzigingen in een ondertekende overeenkomst zijn geldig als de wijziging opnieuw schriftelijk is opgesteld door Charlotte Travels en zowel door Charlotte Travels als de Klant voor akkoord is ondertekend of bevestigd per e-mail.
Aanvragen en Overeenkomsten
 • Alle aanvragen zijn onderhevig aan acceptatie door Charlotte Travels;
 • Charlotte Travels behoudt zich het recht voor om aanvragen te weigeren of te annuleren naar eigen goeddunken;
 • Overeenkomsten komen tot stand op het moment dat Charlotte Travels een aanvraagbevestiging verstrekt aan de Klant. Charlotte Travels beschrijft in de aanvraagbevestiging duidelijk de te leveren diensten en de kosten van deze diensten die zijn overeengekomen met de Klant;
 • Nadat de Klant de aanvraag, zoals beschreven in de overeenkomst, aan Charlotte Travels schriftelijk heeft bevestigd, komt de opdracht tot stand. Bevestiging van de overeenkomst dient per e-mail of door ondertekening van de overeenkomst tot stand te komen;
 • Indien na het afsluiten van de overeenkomst, voor de uitvoering ervan, het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen Charlotte Travels en de Klant tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aan;
 • Bij annulering van de aanvraag door de Klant zullen uitgevoerde werkzaamheden die tot annuleringsdatum reeds volgens de overeenkomst door Charlotte Travels zijn uitgevoerd en nog niet zijn gefactureerd, binnen 14 dagen gefactureerd worden. De Klant heeft volledige betalingsverplichting volgens de gestelde betalingstermijn.
Levering
 • Levering vindt online plaats op het e-mailadres dat door de Klant is opgegeven bij het plaatsen van de aanvraag, tenzij anders overeengekomen.
 • De Klant is verantwoordelijk voor het inspecteren van de geleverde dienst bij ontvangst en moet eventuele gebreken onmiddellijk en uiterlijk binnen 14 dagen melden aan Charlotte Travels.
 • Charlotte Travels stelt uitsluitend adviesrapporten op voor reizen op maat. Het boeken en betalen van in het adviesrapport benoemde onderdelen, zoals vliegtickets en accommodaties, ligt bij de Klant zelf.
 • De door Charlotte Travels in het adviesrapport benoemde aanbevelingen zijn enkel op basis van beschikbaarheid op het moment van boeken door de Klant.
 • Charlotte Travels kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor aanbevelingen die op het moment van boeken door de Klant niet meer beschikbaar zijn. Charlotte Travels kan een nieuwe aanbeveling doen in overleg met de Klant.
Prijs en betaling
 • Gedurende de in de overeenkomst vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 • Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 • De in de overeenkomst van diensten genoemde prijzen zijn exclusief btw.
 • De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Charlotte Travels te melden.
 • Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 • Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij/zij door Charlotte Travels is gewezen op de te late betaling en Charlotte Travels de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, automatisch in gebreke, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. Daarbij is Charlotte Travels gerechtigd om rente en incassokosten in rekening te brengen over het nog verschuldigde bedrag. Deze incassokosten bedragen maximaal 15% over openstaande bedragen tot €2.500,-, 10% over de daaropvolgende €2.500,- en 5% over de volgende €5.000,- met een minimum van €40,-.
Klachtenregeling
 • De Klant dient een door Charlotte Travels geleverde dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 • De Klant dient Charlotte Travels uiterlijk binnen 14 dagen na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 • De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Charlotte Travels in staat is hierop adequaat te reageren.
 • De Klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op de overeenkomst tussen de klant en Charlotte Travels.
 • Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Charlotte Travels gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
Overmacht
 • Indien zich een overmachtssituatie voordoet, waardoor Charlotte Travels 1 of meer verplichtingen naar de Klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Charlotte Travels er weer aan kan voldoen.
 • Vanaf het moment dat een overmachtssituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 • Charlotte Travels is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd aan de Klant, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.
 • Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, nalatigheden van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
Garantie en Aansprakelijkheid
 • Charlotte Travels garandeert dat de geleverde diensten voldoen aan de overeengekomen specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 • Charlotte Travels is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade of gederfde winst.
 • Het opvolgen van adviezen uit het adviesrapport geschiedt geheel voor eigen risico en verantwoording van de Klant. Charlotte Travels aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van in het adviesrapport gepubliceerde informatie.
Intellectuele Eigendom
 • Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten en diensten van Charlotte Travels blijven eigendom van Charlotte Travels.
 • Alle afgegeven adviesrapporten aan de Klant, blijven eigendom van Charlotte Travels. Charlotte Travels heeft het alleenrecht om adviesrapporten openbaar te maken en/of te vermenigvuldigen.
 • De Klant is niet bevoegd de adviesrapporten en informatie van Charlotte Travels op enige wijze te kopiëren, verspreiden en/of openbaar te maken. De Klant is niet bevoegd wijzigingen aan te brengen aan de adviesrapporten en informatie van Charlotte Travels.
Toepasselijk Recht en Geschillenbeslechting
 • Op alle overeenkomsten tussen Charlotte Travels en de Klant is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 • Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met overeenkomsten tussen Charlotte Travels en de Klant zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in het arrondissement waar Charlotte Travels is gevestigd.
Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden
 • Charlotte Travels behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe overeenkomsten en aanvragen.
 • Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 • Grote inhoudelijke wijzigingen zal Charlotte Travels zoveel mogelijk vooraf met de Klant bespreken.
 • Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.