Privacyverklaring

5 mei 2024

Uw privacy is voor Charlotte Travels van groot belang. Charlotte Travels houdt zich dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: AVG). Dit betekent dat wij:

  • Onze doeleinden duidelijk vastleggen, voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
  • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;
  • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;
  • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen;
  • Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Uw gegevens zijn veilig bij Charlotte Travels en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat wij bij het bedrijf Charlotte Travels allemaal doen met informatie die wij van u ontvangen.

Afhandelen aanvraag

Wanneer u bij ons een aanvraag doet voor een reisadvies op maat, gebruiken wij uw persoonsgegevens slechts om dit advies netjes voor u op te stellen. Ook krijgen wij informatie via betalingen van uw bank of creditcardmaatschappij. De volgende gegevens gebruikt Charlotte Travels voor het afhandelen van een aanvraag:

  • NAW-gegevens
  • Factuuradres
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Betalingsgegevens

Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie tot uw aanvraag is afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Charlotte Travels heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van een ouder of voogd. Charlotte Travels kan echter niet controleren of een bezoeker jonger is dan 16 jaar. Charlotte Travels raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat Charlotte Travels zonder deze toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met Charlotte Travels via info@charlottetravels.nl, zodat Charlotte Travels deze gegevens kan verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Charlotte Travels en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Charlotte Travels een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Charlotte Travels van u bewaart in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@charlottetravels.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt Charlotte Travels u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Charlotte Travels reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

U heeft het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent uw persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Charlotte Travels verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Statistieken

Charlotte Travels houdt statistieken bij over het gebruik van de website, maar deze gegevens zijn altijd geanonimiseerd.

In de website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Beveiliging

Charlotte Travels neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Charlotte Travels via info@charlottetravels.nl.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer het bedrijf Charlotte Travels wijzigt, moet Charlotte Travels natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de bovengenoemde datum en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Charlotte Travels zal haar best doen wijzigingen aan u door te geven.

Contactgegevens

www.charlottetravels.nl
Adres: Lange Burchwal 25, Oudewater
E-mailadres: info@charlottetravels.nl
Telefoon: +31648818195
KvK nummer: 93350724