Disclaimer

Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, is alle op deze website gepubliceerde informatie aangeleverd door Charlotte Travels. Met het bezoeken van deze website gaat u akkoord met deze disclaimer.

Auteursrecht en intellectueel eigendom

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op deze website en haar inhoud komen toe aan Charlotte Travels. Niets van deze website mag zonder voorafgaande toestemming worden verveelvoudigd, opgeslagen in een (geautomatiseerd) gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in welke vorm en op welke wijze dan ook, noch worden gebruikt voor andere websites, zonder voorafgaande schriftelijk toestemming door Lotte Klein, eigenaar van Charlotte Travels. Afdrukken van pagina’s is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik. Iedereen die zich toegang verschaft tot deze website, wordt geacht op de hoogte te zijn van deze gebruiksvoorwaarden en hiermee te hebben ingestemd. Gepubliceerde werken zijn auteursrechtelijk beschermd.

Aansprakelijkheid

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de op deze website geplaatste informatie of adviezen. Het opvolgen van adviezen op deze website geschiedt geheel voor eigen risico en verantwoording van de lezer van deze website. Charlotte Travels aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade op welke manier dan ook ontstaan, door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van op deze website gepubliceerde informatie. Charlotte Travels is niet verantwoordelijk voor websites van derden, waarnaar vanuit deze website wordt gelinkt, of die een verwijzing bevatten naar deze website. Fouten, onjuistheden of onvolkomenheden kunt u melden aan de webbeheerder.

Wijzigingen

De website www.charlottetravels.nl behoudt zich het recht voor deze disclaimer naar eigen inzicht te wijzigen. Wijzigingen kunnen dan ook met directe ingang en zonder aankondiging en/of kennisgeving worden aangebracht. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd en zijn met onmiddellijke ingang en terugwerkend van kracht.

Gebruik Persoonsgegevens 

Charlotte Travels gebruikt slechts persoonsgegevens die u zelf heeft achtergelaten en alleen voor het daarbij behorende doel. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor zij zijn achtergelaten. Bij het gebruik van deze website is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van toepassing.